Gebruikerslogin

Nieuws

Nieuwe regelgeving zorgtrajecten en voortraject sinds 1 mei 2018

Gepost op 23 Maart door Lisa Thys

Sinds 1 mei 2018 is een nieuwe regelgeving van kracht voor de zorgtrajecten en de ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’ 

klik HIER voor een aangepast overzicht van de diabetessystemen.

 

ZORGTRAJECTEN

1.Diabeteseducatie 

 Afschaffing van:

 • de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie 

• de verplichting educatie te volgen in kritische situaties 

 

 Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen 

• Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar  ;

• Ten minste één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren 

• Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de  eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.

• Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt. 

• Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen 

 

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep 

 • De educatie mag thuis bij de patiënt, in de p raktijkruimte of in groep gegeven worden

 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)

 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers

 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen

 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen   

 • De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden 

 

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en e xtra educatie). 

Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.  

 

2. Zelfzorgmateriaal 

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

 

3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer 

 • een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst 

Uitzondering : wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behou den 

• een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst

 

‘OPVOLGING VAN EEN PATIËNT MET DIABETES TYPE 2 / VOORTRAJECT’

 • Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij 

  - een  verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft 

 - behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria 

            • leeftijd 15-69 jaar 

              EN

            • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als 

                      - BMI > 30

                      en/of 

                      - Arteriële hypertensie

 - een voorschrift van de huisarts heeft 

 

 • Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen 

 • De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts 

 • Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt  

     - Diabeteseducatoren : informatie over de ziekte en levensstijl

     - Diëtisten : educatie diëtetiek

     - Apothekers : aansporen tot therapietrouw

     - Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning

     - Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven. 

Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

• Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie 

• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers

• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen

• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen   

• De verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden 

 

De nieuwe regelgeving is op 20/03/2018  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 01/05/2018.